Menu
Nieuws

Inkomenskloof 65+ en werkenden wéér groter

Uit de vandaag door het CPB gepresenteerde ramingen blijkt dat de koopkracht van gepensioneerden dit en volgend jaar weer achter blijft bij werkenden. De inkomenskloof wordt alleen maar groter. “Onacceptabel”, vindt ANBO-directeur Liane den Haan, die aandringt op maatregelen. De situatie voor werkenden blijkt nu zelfs gunstiger uit te pakken dan rond Prinsjesdag werd verwacht.

Regelingen versoberd

Volgens het CPB is de koopkracht van gepensioneerden dit jaar ongewijzigd; ondanks het lagere tarief in de eerste schijf en de hogere algemene heffingskorting. Dit komt doordat de aanvullende pensioenen beperkt geïndexeerd en in sommige gevallen gekort worden, waardoor de aanvullende pensioenen reëel dalen. Daarnaast maken veel gepensioneerden gebruik van de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten die versoberd zijn. Het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER), plus de overheveling van een deel van dit budget naar gemeenten is vooral ongunstig voor de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.

Vertekend beeld

De door het CPB en het kabinet gehanteerde norm (de zogenoemde mediane koopkracht) versluiert de negatieve gevolgen, die een aantal senioren treft en geeft daarmee een vertekend beeld. ANBO heeft dit al herhaaldelijk laten weten aan zowel kabinet als Tweede Kamer.

Eigen koopkrachtonderzoek

Ook voor 2015 blijft de koopkracht voor gepensioneerden achter. Dat betekent nu al vier jaar een achterblijvende en zelfs negatieve ontwikkeling. ANBO komt eind dit jaar met eigen koopkrachtonderzoek om de effecten van overheidsmaatregelen op werkenden en gepensioneerden boven tafel te krijgen.

About Author

Ik vind het erg leuk om u leuke tips voor een dagje uit of weekendje weg te geven.